Định nghĩa Turnkey Security là gì?

Turnkey SecurityChìa khóa trao tay an ninh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Turnkey Security – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chìa khóa trao tay an ninh là một loại sản phẩm bảo mật được thực hiện cho được chuyển nhượng giữa khách hàng và hoàn toàn thiết lập để sử dụng “out of the box”, trái ngược với các sản phẩm hoặc tùy chỉnh hoặc sản phẩm có một yếu tố DIY đáng kể. giải pháp bảo mật chìa khóa trao tay có nghĩa là để được dễ dàng cho các công ty khách hàng để sử dụng, để giảm thiểu nguy cơ vi phạm dữ liệu và cuộc tấn công có.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Định nghĩa của chìa khóa trao tay, một dịch vụ hoàn toàn thiết lập và sẵn sàng để đi, áp dụng theo những cách đặc biệt với các dịch vụ an ninh kỹ thuật số. Ví dụ, trong điện toán đám mây thế giới, các sản phẩm và dịch vụ chìa khóa trao tay tương quan với ý tưởng của hệ thống “đa người thuê nhà”, nơi khách hàng có thể tự thêm vào một đám mây công cộng có sẵn, mỗi nhận được bảo mật tương tự chính xác mà không cần chỉnh. Thay thế, một dịch vụ bảo mật đám mây tư nhân xây dựng đặc biệt dành cho một khách hàng, sẽ là một ví dụ về một truyền thống “xây dựng theo đơn đặt hàng” mô hình. Bên cạnh đó, các chuyên gia có thể mô tả mã nguồn mở của cộng đồng được hỗ trợ tùy chọn phần mềm bảo mật như DIY hơn chìa khóa trao tay. Sự khác biệt thể hiện như thế nào các công ty an ninh đang tiếp cận nhiệm vụ giúp khách hàng để bảo vệ tài sản dữ liệu quý báu của họ khỏi những truy cập trái phép.

What is the Turnkey Security? – Definition

Turnkey security is a type of security product that is made to be transferable between clients and fully set up to use “out of the box,” in contrast with either customized products or products with a significant DIY element. Turnkey security solutions are meant to be easy for customer firms to use, to minimize the risk of data breaches and cyberattacks.

Understanding the Turnkey Security

The definition of turnkey, a service that is fully set up and ready to go, applies in particular ways to digital security services. For instance, in the cloud computing world, turnkey products and services correlate to the idea of “multi-tenant” systems where clients can add themselves into an available public cloud, each getting the exact same security without customization. The alternative, a private cloud security service built specifically for one customer, would be an example of a traditional “build to order” model. In addition, experts might describe open source community supported security software options as more DIY than turnkey. The differences show how security firms are approaching the task of helping clients to protect their valuable data assets from unauthorized access.

Thuật ngữ liên quan

  • Security Architecture
  • Security as a Service (SecaaS or SaaS)
  • Security Assertion Markup Language (SAML)
  • SSL Certificate Authority
  • Turnkey Cloud
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: Turnkey Security là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post