Định nghĩa Two-Tier Enterprise Resource Planning (Two-Tier ERP) là gì?

Two-Tier Enterprise Resource Planning (Two-Tier ERP)Hai Tier Enterprise Resource Planning (Hai-Tier ERP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Two-Tier Enterprise Resource Planning (Two-Tier ERP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một hệ thống hai tầng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là một hệ thống nơi mà công ty sử dụng hai nền tảng ERP riêng biệt. Này được thực hiện vì nhiều lý do và theo những cách khác nhau, nhưng thường liên quan đến việc làm tăng một hệ thống cũ với một hệ thống khác nhau mới được sử dụng tại các địa điểm kinh doanh bổ sung.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Như một cách để de-ghép hoặc bị ràng buộc hai lớp kinh doanh hoạt động, hai tầng ERP có loại đặc biệt của tiện ích cho các doanh nghiệp quy mô và phát triển. Ví dụ, một mô hình thường được trích dẫn là nơi mà các doanh nghiệp sẽ giữ lại hệ thống cũ tại trụ sở chính, nhưng sử dụng một hệ thống mới trong lĩnh vực này và trong nhượng quyền thương mại hoặc các địa điểm bán lẻ.

What is the Two-Tier Enterprise Resource Planning (Two-Tier ERP)? – Definition

A two-tiered enterprise resource planning (ERP) system is a system where the company utilizes two separate ERP platforms. This is done for various reasons and in various ways, but typically involves augmenting a legacy system with a new different system to be used at additional business locations.

Understanding the Two-Tier Enterprise Resource Planning (Two-Tier ERP)

As a way of de-coupling or untethering two operational business layers, two-tiered ERP has particular kinds of utility for businesses that scale and grow. For instance, one commonly cited model is where the business will retain the legacy system at headquarters, but utilize a new system out in the field and in franchises or retail locations.

Thuật ngữ liên quan

  • Enterprise Resource Planning System (ERP System)
  • CRM Customer Service Solution
  • Data
  • Data Access Arrangement (DAA)
  • Data Management
  • Legacy System
  • Legacy Application
  • Legacy Network
  • Enterprise Architecture (EA)
  • Enterprise Asset Management (EAM)

Source: Two-Tier Enterprise Resource Planning (Two-Tier ERP) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post