Định nghĩa Universal Windows Platform (UWP) là gì?

Universal Windows Platform (UWP)Windows Platform phổ quát (UWP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Universal Windows Platform (UWP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các Windows Platform Universal (UWP) là một xây dựng môi trường đa năng được xây dựng bởi Microsoft để cho phép tạo ứng dụng thiết bị-agnostic. Ứng dụng được tạo ra trong UWP không giới hạn một loại thiết bị: Họ có thể chạy trên bất kỳ hệ điều hành Windows hiện đại bao gồm Windows 10 và mới hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các nhà phát triển có thể sử dụng UWP để tạo ra các ứng dụng có thể chạy trên máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị Windows hệ điều hành khác, sử dụng một cơ sở tài nguyên API cho phép cài đặt trên nhiều thiết bị. Lập trình viên cũng có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ để xây dựng các ứng dụng. ứng dụng UWP được bán tại Microsoft Store và là chỉ gõ các ứng dụng bán ở đó, đưa ra một động lực cho các nhà phát triển để học hỏi và sử dụng khuôn khổ UWP. Với API nguồn gốc của Windows Runtime, nhiều ngôn ngữ được hỗ trợ. Sử dụng cũng có thể giúp đỡ người sáng tạo UWP để kiếm tiền từ ứng dụng trong Microsoft Store và trên cộng đồng Windows.

What is the Universal Windows Platform (UWP)? – Definition

The Universal Windows Platform (UWP) is a versatile build environment built by Microsoft to allow for device-agnostic app creation. Apps created in UWP are not limited to one type of device: They can run on any modern Windows operating system including Windows 10 and newer.

Understanding the Universal Windows Platform (UWP)

Developers can use UWP to create apps that can run on computers, smartphones and other Windows-OS devices, using an API resource base that allows for cross-device installation. Programmers can also use a variety of languages to build the apps. UWP apps are sold in the Microsoft Store and are the only type of apps sold there, giving an incentive for developers to learn and use the UWP framework. With the Windows Runtime native API, multiple languages are supported. Using UWP can also help creators to monetize apps in the Microsoft Store and across the Windows community.

Thuật ngữ liên quan

  • Microsoft Windows
  • Windows 10
  • Hardware Agnostic
  • Microsoft Account
  • Android SDK
  • Simple API For XML (SAX)
  • Windows Runtime Library (WinRT)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: Universal Windows Platform (UWP) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post