Định nghĩa User and Entity Behavior Analytics (UEBA) là gì?

User and Entity Behavior Analytics (UEBA)Người dùng và Entity Behavior Analytics (UEBA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User and Entity Behavior Analytics (UEBA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phân tích người dùng và tổ chức hành vi (UEBA) là một loại mô hình học máy có thể giúp cyberattackers lá bằng cách khám phá bất thường an ninh. UEBA sử dụng phân tích tiên tiến, uẩn dữ liệu từ các bản ghi và báo cáo, và vẻ tại gói, chảy, tập tin và các loại thông tin khác, cũng như một số loại dữ liệu đe dọa để tìm hiểu xem một số loại hoạt động và hành vi có khả năng tạo thành một tấn công mạng .

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Theo một số chuyên gia chỉ ra, người dùng và hành vi tổ chức phân tích áp dụng đối với các loại khác nhau của phần mềm và phần cứng kiến ​​trúc. Nó có thể theo dõi các tài khoản người dùng, làm việc với các thiết bị đầu cuối, hoặc được nhúng vào trong các ứng dụng và mạng. Những mô hình này giúp phát hiện một số loại dị tật có thể cho biết hành vi nguy hiểm. Đây là loại phân tích cũng là một hệ thống học tập, sử dụng khả năng học máy, xây dựng an ninh tốt hơn sử dụng lặp đi lặp lại.

What is the User and Entity Behavior Analytics (UEBA)? – Definition

User and entity behavior analytics (UEBA) is a type of machine learning model that can help to foil cyberattackers by discovering security anomalies. UEBA uses advanced analysis, aggregates data from logs and reports, and looks at packet, flow, file and other types of information, as well as certain kinds of threat data to figure out whether certain kinds of activity and behavior are likely to constitute a cyberattack.

Understanding the User and Entity Behavior Analytics (UEBA)

As some experts point out, user and entity behavior analytics applies to different kinds of software and hardware architectures. It can monitor user accounts, work with endpoint devices, or be embedded in applications and networks. These models help to detect certain kinds of anomalies that might indicate malicious behavior. This type of analytics is also a learning system, utilizing machine learning capabilities, to build better security over repetitive use.

Thuật ngữ liên quan

  • Machine Learning
  • User Agent Server (UAS)
  • Business Analytics (BA)
  • Journey Analytics
  • Cyberattack
  • Malicious Software (Malware)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: User and Entity Behavior Analytics (UEBA) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post