Định nghĩa vCloud Air là gì?

vCloud AirVCloud Air. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ vCloud Air – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

VCloud Air là một nền tảng điện toán đám mây công cộng từ các nhà cung cấp VMware nổi tiếng mà đã trở thành một tên tuổi lớn trong ảo hóa mạng. VMware cung cấp cơ sở hạ tầng như một lựa chọn dịch vụ (IaaS) thông qua vCloud Air, cùng với nhiều loại hình xử lý khối lượng công việc và thiết kế bảo mật quan trọng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VCloud Air có thể hữu ích trong việc xây dựng một mô hình điện toán đám mây lai. Các công ty có thể sử dụng các nền tảng cho các mục đích thay thế trung tâm dữ liệu hoặc mở rộng trung tâm dữ liệu, hoặc để được giúp đỡ với các tình huống khắc phục thảm họa.

What is the vCloud Air? – Definition

VCloud Air is a public cloud platform from the well-known VMware vendor that has become such a big name in network virtualization. VMware offers infrastructure as a service (IaaS) options through vCloud Air, along with various types of workload handling and significant security design.

Understanding the vCloud Air

VCloud Air can be useful in building a hybrid cloud model. Companies may utilize the platform for the purposes of data center replacement or data center expansion, or for help with disaster recovery scenarios.

Thuật ngữ liên quan

  • VMware
  • Vmware Server
  • Cloud
  • Cloud Backup
  • Cloud Backup Service Provider
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: vCloud Air là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , ,