Định nghĩa Vendor Neutral Archive (VNA) là gì?

Vendor Neutral Archive (VNA)Vendor Neutral Lưu Trữ (TTXVN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vendor Neutral Archive (VNA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nhà cung cấp lưu trữ trung tính (TTXVN) giữ hình ảnh y tế trong một định dạng tiêu chuẩn trong một giao diện, nhằm mục đích khả năng tương tác và chuyển nhượng tự do. Mặc dù các kho lưu trữ trung lập nhà cung cấp thường được sử dụng trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe, các khái niệm tương tự có thể được mở rộng đến bất kỳ loại hình ngành công nghiệp hoặc trường hợp sử dụng mà nhiều bên liên quan cần một cách tiêu chuẩn hóa phù hợp để chia sẻ hình ảnh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần của bối cảnh của các kho lưu trữ trung lập nhà cung cấp là ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe hiện đại, nơi mà việc chuyển nhượng tự do thông tin đặc biệt quan trọng. các sáng kiến ​​liên bang như chương trình HITECH đã được thúc đẩy việc sử dụng các hồ sơ y tế điện tử và công nghệ tương tự trong nhiều năm. cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhau sử dụng đặc biệt là lưu trữ hình ảnh và thông tin liên lạc hệ thống, hoặc PAC, mà có thể đòi hỏi rất nhiều công việc trong quá trình xử lý, nộp và thu hồi các hình ảnh y tế. Các kho lưu trữ trung lập nhà cung cấp giúp các doanh nghiệp y tế để chia sẻ hình ảnh, làm cho công việc lâm sàng dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Nhà cung cấp tài liệu lưu trữ trung lập có thể được hưởng lợi các bệnh viện và cơ sở y tế bằng cách giữ hình ảnh trong các định dạng nonproprietary.

What is the Vendor Neutral Archive (VNA)? – Definition

A vendor neutral archive (VNA) keeps medical images in a standardized format within an interface, for the purposes of interoperability and free transfer. Although the vendor neutral archive is generally used in the health care industry, the same concept could be extended to any type of industry or use case where multiple stakeholders need a consistent, standardized way to share images.

Understanding the Vendor Neutral Archive (VNA)

Part of the context of the vendor neutral archive is the modern health care industry, where the free transfer of information is especially important. Federal initiatives like the HITECH program have been promoting the use of electronic medical records and similar technologies for years. Different health care providers use particular picture archiving and communications systems, or PACs, which can require a lot of work in the processing, filing and retrieval of medical images. The vendor neutral archive helps medical businesses to share images, making clinical workflows easier and more efficient. Vendor neutral archives can benefit hospitals and medical facilities by keeping images in nonproprietary formats.

Thuật ngữ liên quan

  • Electronic Medical Record (EMR)
  • Electronic Health Record (EHR)
  • Health Information Technology For Economic And Clinical Health Act (HITECH Act)
  • Chief Medical Information Officer (CMIO)
  • Healthcare Information And Management Systems Society (HIMSS)
  • Vendor Management System (VMS)
  • Memory Address
  • Alan Turing
  • Digital
  • Cumulative Incremental Backup

Source: Vendor Neutral Archive (VNA) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post