Định nghĩa Vertical Align Middle là gì?

Vertical Align MiddleVertical Align Trung. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vertical Align Middle – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Giữa class dọc là một lệnh đặc biệt trong cú pháp của cascading style sheets ngôn ngữ đánh dấu thiết kế web giúp để gắn kết các yếu tố khác nhau được xếp cạnh nhau. Vertical Align giữa là một trong vài lệnh, trong đó có “top dọc class” và “đáy class dọc,” rằng sự thay đổi như thế nào những yếu tố được xem bởi người sử dụng web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để sử dụng lệnh Align dọc, các yếu tố phải được thiết lập cùng một cơ sở cung cấp một mặc định cho thuộc tính hiển thị. sau đó các kỹ sư có thể sử dụng các từ bổ nghĩa “top”, “đáy” hay “giữa” hoặc “văn bản hàng đầu” hoặc “dưới văn bản” cũng như “tiểu siêu” hay “chiều dài” để xác định vị trí các yếu tố khác nhau.

What is the Vertical Align Middle? – Definition

Vertical align middle is a particular command in the syntax of the cascading style sheets web design markup language that helps to align various elements that are lined up next to each other. Vertical align middle is one of several commands, including “vertical align top” and “vertical align bottom,” that change how these elements are viewed by the web user.

Understanding the Vertical Align Middle

In order to use vertical align commands, elements have to be set along a baseline that provides a default for display properties. Engineers can then use the modifiers “top,” “bottom” or “middle” or “text top” or “text bottom” as well as “sub supra” or “length” to position the various elements.

Thuật ngữ liên quan

  • HTML 4.0
  • Web Design
  • Web Designer
  • Responsive Web Design (RWD)
  • Cascading Style Sheet (CSS)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: Vertical Align Middle là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post