Định nghĩa Vim là gì?

VimKhí lực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vim – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Vim, viết tắt của Vi Cải thiện, là một trình soạn thảo văn bản mã nguồn mở phổ biến. Nó là một bản sao của soạn thảo văn bản Unix Vi. Nguyên viết cho Amiga vào năm 1988, nó có sẵn cho hầu hết các hệ điều hành. Vim là đặc biệt phổ biến với người dùng Linux.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vim là một trình soạn thảo văn bản ban đầu được viết bởi Bram Moolenar. Biên tập viên là một bản sao của Vi, một trình soạn thảo văn bản Unix được viết bởi Sun Microsystems đồng sáng lập Bill Joy trong khi ông là một sinh viên đại học tại UC Berkeley vào cuối năm 1970. Vi ban đầu xuất hiện như một phần của Berkeley Software Distribution của Unix, hoặc BSD.

What is the Vim? – Definition

Vim, which stands for Vi Improved, is a popular open source text editor. It is a clone of the Unix text editor Vi. Originally written for the Amiga in 1988, it is available for almost every operating system. Vim is particularly popular with Linux users.

Understanding the Vim

Vim is a text editor originally written by Bram Moolenar. The editor is a clone of Vi, a Unix text editor written by Sun Microsystems cofounder Bill Joy while he was a graduate student at UC Berkeley in the late 1970s. Vi originally appeared as part of the Berkeley Software Distribution of Unix, or BSD.

Thuật ngữ liên quan

  • Text Editor
  • Emacs
  • Vi
  • Berkeley Software Distribution (BSD)
  • Amiga
  • Unix
  • Linux
  • Careware
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: Vim là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,