Định nghĩa Waving A Dead Chicken là gì?

Waving A Dead ChickenVẫy A Dead Gà. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Waving A Dead Chicken – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

“Vẫy một con gà chết” là một thuật ngữ tiếng lóng để thực hiện một số loại hoạt động kỹ thuật đó là vô ích về mặt kỹ thuật hay mê tín trong tự nhiên. Nó nói lên những ý tưởng mà mọi người có về công nghệ, và những cách mà con người tương tác với máy tính và các hệ thống kỹ thuật số.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vẫy một con gà chết xảy ra trong một số cách khác nhau. Một trong những điểm chung là thông qua sự mê tín của con người về công nghệ. Khi ai đó đang cố gắng sửa chữa một cái gì đó, ví dụ, khởi động thành công một máy tính cá nhân, cài đặt một hệ điều hành hoặc sử dụng một ứng dụng cụ thể, họ có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cụ thể như khởi động lại máy tính, sử dụng các phím điều khiển-alt-xóa, hoặc thay đổi cài đặt trên bảng điều khiển. Họ thậm chí có thể kết hợp các hoạt động thành công với những thứ như xát pad chuột hoặc khung của máy tính, khai thác trên diện tích các trường hợp máy tính, hoặc cắm và rút dây khác nhau. Đây là loại vẫy một con gà chết được đặc biệt liên quan đến những người có khuynh hướng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trong đó việc sử dụng lặp đi lặp lại của công nghệ bắt đầu đảm nhận một ảnh hưởng tâm lý khá phức tạp.

What is the Waving A Dead Chicken? – Definition

“Waving a dead chicken” is a slang term for doing some sort of technical activity that is technically futile or superstitious in nature. It speaks to the ideas that people have about technology, and the ways that humans interact with computers and digital systems.

Understanding the Waving A Dead Chicken

Waving a dead chicken happens in a number of ways. One of the common ones is through human superstition about technology. When someone is trying to fix something, for instance, successfully boot a personal computer, install an operating system or use a particular application, they may start to perform specific tasks such as restarting the computer, using the control-alt-delete keys, or changing settings on the control panel. They may even associate successful operations with things like rubbing the mouse pad or the frame of the computer, tapping on an area of the computer case, or plugging and unplugging various cords. This type of waving a dead chicken is especially associated with those with obsessive-compulsive disorder tendencies, where the repetitive use of technology starts to take on a somewhat complex psychological effect.

Thuật ngữ liên quan

  • Voodoo Programming
  • Computer Repair
  • After Power Failure
  • Network Troubleshooting
  • Pigs And Chickens
  • Data Logging
  • Offline
  • 1U Server
  • Server Mirroring
  • Even Parity

Source: Waving A Dead Chicken là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post