Định nghĩa Windows Subsystem for Linux (WSL) là gì?

Windows Subsystem for Linux (WSL)Cửa sổ Subsystem cho Linux (WSL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows Subsystem for Linux (WSL) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Windows Subsystem cho Linux (WSL) là một loại tài nguyên trong hệ điều hành Windows cho phép người dùng chạy Linux dòng lệnh trên một máy tính với một hệ điều hành Windows được cài đặt. Điều này cho phép các nhà phát triển và những người khác để làm việc “tự nhiên” trong một môi trường Linux khi ngôn ngữ như Ruby hay Python được sử dụng thuận tiện hơn thông qua giao diện Linux.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Windows Subsystem cho Linux sử dụng một ứng dụng gọi là bash.exe – điều này sẽ mở ra một hộp thoại Linux bên trong hộp của giao diện hệ điều hành Windows. Một cách dễ dàng để nghĩ về điều này là như là một “vỏ” ứng dụng mở ra bên trong Windows, hoặc luân phiên, như một giao diện hệ điều hành kép hoạt động như một “cửa sổ trong một cửa sổ.” Đây là loại hệ thống giao diện hệ điều hành nội bộ lộ từ rất sớm trong thời đại của Windows khi hệ thống Windows sẽ cho phép người dùng để có được thành một hệ thống dòng lệnh DOS với một ứng dụng nội bộ tương tự. Điều này khiến người dùng quen thuộc hơn với ý tưởng chạy một giao diện hệ điều hành khác nhau bên trong Windows.

What is the Windows Subsystem for Linux (WSL)? – Definition

The Windows Subsystem for Linux (WSL) is a type of resource within the Windows operating system that allows users to run Linux command lines on a computer with a Windows operating system installed. This enables developers and others to work “natively” in a Linux environment when languages like Ruby or Python are more conveniently utilized through the Linux interface.

Understanding the Windows Subsystem for Linux (WSL)

The Windows Subsystem for Linux uses an application called Bash.exe – this opens a Linux dialog box inside of the Windows operating system interface. One easy way to think of this is as a “shell” application that opens up within Windows, or alternately, as a dual operating system interface that acts as a “window within a window.” This type of internal OS interface system emerged early in the Windows era when Windows systems would allow users to get into a DOS command line system with a similar internal application. This made users more familiar with the idea of running a different operating system interface inside Windows.

Thuật ngữ liên quan

  • Microsoft Windows
  • Linux
  • DOS Box
  • Shell
  • Command Line
  • GNU Network Object Model Environment (GNOME)
  • Ruby
  • Python
  • Autonomic Computing
  • Windows Server

Source: Windows Subsystem for Linux (WSL) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post