Định nghĩa Xavier Initialization là gì?

Xavier InitializationXavier khởi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Xavier Initialization – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xavier khởi là một nỗ lực nhằm nâng cao khởi đầu vào mạng trọng thần kinh, để tránh một số vấn đề truyền thống trong học máy. Ở đây, các trọng số của mạng được lựa chọn cho các giá trị trung gian chắc chắn rằng có một lợi ích trong ứng dụng máy học.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số chuyên gia giải thích rằng Xavier khởi giúp công nghệ học máy hội tụ, bởi vì chức năng kích hoạt tế bào thần kinh đang ở trong một phạm vi khá – theo lời của một số nhà khoa học dữ liệu, không phải trong “bão hòa” hay “chết” vùng: cân đối trong trọng số theo một cách mà tạo điều kiện cho kết quả tốt hơn.

What is the Xavier Initialization? – Definition

Xavier initialization is an attempt to improve the initialization of neural network weighted inputs, in order to avoid some traditional problems in machine learning. Here, the weights of the network are selected for certain intermediate values that have a benefit in machine learning application.

Understanding the Xavier Initialization

Some experts explain that Xavier initialization helps machine learning technologies to converge, because the neuron activation functions are in a decent range — in the words of some data scientists, not in “saturated” or “dead” regions: balanced in weighting in a way that facilitates better results.

Thuật ngữ liên quan

  • Activation Function
  • Function
  • Machine Learning
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Recurrent Neural Network (RNN)
  • Deep Neural Network
  • Single-Layer Neural Network
  • Machine Learning as a Service (MLaaS)
  • Computational Linguistics
  • Turing Test

Source: Xavier Initialization là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post