Định nghĩa XML Database là gì?

XML DatabaseCơ sở dữ liệu XML. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ XML Database – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cơ sở dữ liệu XML là một cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu ở định dạng XML. Đây là loại cơ sở dữ liệu phù hợp cho các doanh nghiệp với các dữ liệu ở định dạng XML và cho các tình huống nơi lưu trữ XML là một cách thực tế để lưu trữ dữ liệu, siêu dữ liệu và các nguồn lực kỹ thuật số khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thông thường, một cơ sở dữ liệu XML không phải là một “cơ sở dữ liệu quan hệ,” trong đó lưu trữ dữ liệu theo mối quan hệ của họ thành từng mảnh dữ liệu khác. Tuy nhiên, ngôn ngữ XML là bản thân nó là một ngôn ngữ dựa trên đối tượng cho phép người dùng tận dụng lợi thế của cơ cấu tổ chức XML vốn có. các chuyên gia CNTT có thể tham khảo một cơ sở dữ liệu XML như là một “cơ sở dữ liệu XML mẹ đẻ” nếu nó cung cấp lưu trữ XML trực tiếp. Họ cũng có thể tham khảo một cơ sở dữ liệu XML như một NoSQL (Không chỉ SQL) cơ sở dữ liệu vì các chức năng khác mà nó cung cấp sử dụng một định dạng XML. Nói chung, một cơ sở dữ liệu XML được kết nối với các nguồn lực khác để lấy dữ liệu ở định dạng XML cho các nơi khác sử dụng trong các mạng doanh nghiệp.

What is the XML Database? – Definition

An XML database is a database that stores data in XML format. This type of database is suited for businesses with data in XML format and for situations where XML storage is a practical way to archive data, metadata and other digital resources.

Understanding the XML Database

Typically, an XML database is not a “relational database,” which stores data according to their relation to other pieces of data. However, the XML language is in itself an object-based language that allows users to take advantage of inherent XML organizational structures. IT professionals may refer to an XML database as a “native XML database” if it provides direct XML storage. They may also refer to an XML database as a NoSQL (Not only SQL) database because of other functionalities that it provides using an XML format. In general, an XML database is connected to other resources for retrieving data in XML format for use elsewhere in the enterprise network.

Thuật ngữ liên quan

  • XML Schema
  • NoSQL
  • Relational Database (RDB)
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key
  • ACCDB File Format

Source: XML Database là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post