Định nghĩa ZIP File là gì?

ZIP FileFile ZIP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ZIP File – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một tập tin ZIP là một tập tin theo định dạng ZIP mà cụ lossless nén nhằm giảm khối lượng tập tin đã lưu. Các hệ thống tập tin ZIP được tạo ra bởi Phil Katz vào năm 1989 và đưa vào tiện ích PKZIP của công ty PKWARE.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trước khi định dạng file nén, hệ thống nén dữ liệu ARC lossless do hệ thống Enhancement Associates là phương tiện phổ biến nhất của việc thiết lập nén lossless. ngày ARC sao để năm 1985. Khi định dạng ZIP được tung vào thị trường, đã có tranh cãi và thách thức pháp lý xung quanh chào PKWARE như có thể dẫn xuất của ARC.

What is the ZIP File? – Definition

A ZIP file is a file in the ZIP format which implements lossless compression in order to reduce the volume of saved files. The ZIP file system was created by Phil Katz in 1989 and included in the PKWARE company’s PKZIP utility.

Understanding the ZIP File

Before the ZIP file format, the ARC lossless data compression system made by System Enhancement Associates was the most common means of establishing lossless compression. ARC dates back to 1985. When the ZIP format came on the market, there was controversy and legal challenges around PKWARE’s offering as possibly derivative of ARC.

Thuật ngữ liên quan

  • Zip Disk
  • Zip Drive
  • Data Compression
  • Lossless Compression
  • Cabinet File
  • Read-only
  • Bak File
  • Electronic Publishing
  • File Extension
  • Metafile

Source: ZIP File là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , ,